JavaScript:Data Structures และ Algorithms คืออะไร

Data Structures คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ส่วน Algorithms คือ ขั้นตอนหรือกระบวนการที่เราใช้ในการจัดการกับข้อมูลที่เก็บเอาไว้ใน Data Structures นั้น ๆ

ภาพที่ 1

ความสำคัญ

คนที่รู้ว่า Data Structures และ Algorithms ทำงานอย่างไร รู้ว่าต้องใช้งานมันแบบไหน คือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถสร้างโปรแกรมที่ยอดเยี่ยมขึ้นมาได้

ความรู้เกี่ยวกับ Data Structures และ Algorithms ไม่ขึ้นอยู่กับเวลา ภาษา หรือ ไลบรารี่ ที่เราใช้ ไม่ว่าเราจะเขียน Angular, React หรือเป็นนักพัฒนา Games


“เบื้องหลังของสิ่งเหล่านั้นก็คือ Structures และ Algorithms”


ภาพที่ 2

ถ้าเราเข้าใจ Data Structures และ Algorithms เป็นอย่างดี เราจะสามารถนำความรู้นั้นไปปรับใช้และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคต่าง ๆ ได้ ภายในเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด

นั้นคือเหตุผลที่บริษัทใหญ่ ๆ อย่าง Facebook, Amazon, Netflix, หรือ Google ล้วนต้องการบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านนี้

แม้เรามีความรู้เกี่ยวกับ Syntax หรือ Library ต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ถ้าเรารู้พื้นฐานสำคัญอย่าง Data Structures และ Algorithms เราจะตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง ในทุก ๆ สถานการณ์


“Data Structures และ Algorithms จึงเป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญมาก”


ยิ่งเราอยู่ในสาขาอาชีพนี้นานแค่ไหน เรายิ่งต้องตระหนักถึงความรู้เหล่านี้ เพื่อที่จะทำให้เราเป็น Developer หรือ Engineer ที่ดีขึ้นในทุก ๆ วัน

ตัวอย่าง Data Structures

ตัวอย่าง Algorithms


สรุป

Data Structures คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ Algorithms คือ ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ใช้ในการจัดการกับข้อมูลที่เก็บเอาไว้ใน Data Structures นั้น ๆ


Sources

Data Structures + Algorithms