Java#20 คำสั่งที่ทำให้เกิดทางเลือก คืออะไร?

มนุษย์สามารถเลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือไม่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ด้วยการตัดสินใจของตัวเอง

 

แต่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เราจำเป็นต้องเขียนคำสั่ง เพื่อให้คอมพิวเตอร์เลือกทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่ต้องทำงานบางอย่าง ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ เราเรียกว่า “คำสั่งที่ทำให้เกิดทางเลือก” (selection statement)

 

ตัวอย่างการใช้คำสั่งทางเลือก

เมื่อเรากรอกอีเมล์ และรหัสผ่าน ในการเข้าสู่ระบบถูกต้อง เราจะสามารถเข้าใช้งาน Facebook ได้ตามปกติ

 

ภาพที่ 1 หน้าเข้าสู่ระบบ

 

แต่ถ้ากรอกข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ถูกต้อง เราจะได้บกับหน้าจอดังภาพที่ 2 แทน

 

ภาพที่ 2 หน้าแจ้งว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง

 

จะเห็นว่า การที่เรากดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” เพียงปุ่มเดียว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลับเป็นการเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยโปรแกรมตัดสินใจจาก ผลลัพธ์ของเงื่อนไข คือข้อมูลที่เรากรอกเข้าไป

 

ภาพที่ 3 แสดงทางเลือกการทำงาน

 

ในภาษา Java เราสามารถเขียนคำสั่งที่ทำให้เกิดทางเลือกได้ 2 รูปแบบคือ กาใช้คำสั่ง if และการใช้คำสั่ง switch เราจะได้เขียนโค้ดโปรแกรม ในตอนต่อไปค่ะ