ธมนวรรณ มณีจันทร์

เขียนโค้ดอย่างมีความสุข และเขียนให้ดีขึ้นในทุก ๆ วัน
(เว็บนี้จะปิดตัว เดือนมีนาคม 2021
เนื่องจากผู้ดูแลและจัดทำออกบวชแล้ว)

ธมนวรรณ มณีจันทร์

เว็บนี้จะปิดตัว เดือนมีนาคม 2021

เนื่องจากผู้ดูแลและจัดทำออกบวชแล้ว

“If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.”

- Albert Einstein -